Maulets Reus: Qui som?

Qui som?


Maulets som una organització política de joves, independentista i revolucionària, que lluita per uns Països Catalans unificats, independents, ecològics, no patriarcals i sense classes en una societat on les llibertats col·lectives siguin les garants de les llibertats individuals.

És a dir, lluitem per la construcció del socialisme a nivell mundial i en tots els àmbits, com a praxi humana alliberadora, que porti el poble català cap a una organització social en què el desenvolupament de cadascú sigui la condició prèvia al desenvolupament de tots i totes: el comunisme.

La nostra tasca, com a organització de joves, oberta, participativa i assembleària, és organitzar la lluita, conscienciar els sectors juvenils de les classes populars i mobilitzar-los, tot creant alternatives a l’ordre social vigent. Maulets es configura com una eina de mobilització, participació i lluita dels sectors populars de la joventut catalana per a l’assoliment de la llibertat social i nacional del poble català.

Maulets lluitem per la plena independència nacional, entesa com l’exercici constant del dret a l’autodeterminació, per tal d’assegurar l’existència nacional dels Països Catalans i la seva llibertat social.

Maulets prenem els Països Catalans (de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó) com a marc nacional de lluita i acció col·lectiva, la unitat territorial dels quals és indestriable de la nostra lluita com a poble diferenciat.

Maulets lluitem per la instauració d’un model de societat sense classes, rebutjant tots els sistemes i formes de dominació, d’explotació i d’opressió (econòmica, militar, patriarcal i ecològica). Per tant, lluitem per la creació i l’impulsa d’estructures socials i pràctiques individuals que obrin pas a un contrapoder popular que autoorganitzi i autogestioni de forma realment democràtica i participativa els recursos materials i humans de les classes populars. Un contrapoder que reconegui i asseguri l’exercici de la llibertat en tots els àmbits de la vida, on els individus reafirmin i potenciïn al màxim tots els aspectes de la seva personalitat.

Maulets parteix del marxisme com a base de la seva lluita, entenent-lo com un sistema complet i en un procés de constant construcció i (re)elaboració. Fugim, per tant, de dogmatismes i de posicions reformistes que són fruit de la manca de perspectiva històrica. Utilitzem el materialisme històric per analitzar els diferents contextos socioeconòmics i entenem inevitable l’adveniment d’un procés revolucionari que enderroqui el sistema capitalista i la tirania dels estats (en el nostre cas, estats ocupants) sobre les classes populars; concebem però, la tasca revolucionària de forma no immobilista ni mecànica i participem activament del procés d’emancipació del poble català, a través de la construcció de projectes immediats, rupturistes i contrahegemònics. Així, entenem que les persones fem la nostra pròpia història però en condicions prèviament determinades i independents de la voluntat individual. Tanmateix Maulets, cerca la pluralitat i la unitat de totes les joves anticapitalistes i antifeixistes que lluiten per la independència política del Països Catalans i admet al seu si l’heterogeneïtat d’ideologies i interpretacions de les lluites revolucionàries del nostre poble.

Volem incentivar i recuperar la riquesa de la cultura popular catalana entesa com a forma de vida i d’expressió, i no com a mer folklorisme. Són la llengua catalana, les festes populars, les tradicions ancestrals, la gastronomia catalana, les músiques i danses tradicionals... pilars a defensar i estendre davant l’actua’l colonització cultural.

Maulets, en lluita contra tots els sistemes de dominació, es declara feminista, és a dir, en contra d’una divisió jerarquitzada i sexista de la societat. Maulets treballa per una societat igualitària sense discriminacions de gènere ni d’opció sexual.

Maulets, en lluita contra l’explotació destructiva del medi ambient - factor intrínsec al mètode de producció capitalista -, defensa un model socioeconòmic sostenible i no bel·ligerant amb l’entorn natural.

Maulets, en coherència amb la reivindicació tant de la llibertat col·lectiva com de la individual, assumeix la defensa de tots els represaliats i totes les represaliades per defensar l’alliberament social i nacional del poble català.

La nostra lluita és la lluita de tots els pobles oprimits arreu del món. Creiem en d’internacionalisme com a eina per estendre i crear llibertat allà on existeix opressió. Maulets considera que la millor forma de solidaritat amb els pobles del món és la derrota del capitalisme i de l’imperialisme a casa nostra, amb la lluita revolucionària i d’alliberament del poble català.

Maulets defensem el dret històric del nostre poble, reconegut internacionalment per la Declaració Universal dels Drets Col·lectius dels Pobles, de dotar-se de tots els mitjans que es consideri convenients en cada situació històrica per assolir els nostres drets.

Maulets, com a organització política de joves, es considera part integrant del Moviment Català d’Alliberament Nacional.